โปรดรีบสมัครสามัญสมาชิก สนตอ.
เชิญชวนนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
สมัครสามัญสมาชิก สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
เพื่อรับรองสถานะสามัญสมาชิกให้ทันในการใช้สิทธิ์ เลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ วาระ 2563-2564

ในการประชุมใหญ่สามัญที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 ก.ค.63

พิเศษผู้สมัครในช่วงนี้ รับเข็มสมาคมฯ ฟรี จนกว่าเข็มจะหมด)

ค่าสมัคร 1,020 บาท

รับเข็มได้ที่ สนตอ.หากต้องการจัดส่งเข็มฯทางไปรษณีย์+เพิ่ม30บาท
(โปรดสอบถามก่อนว่าเข็มฯยังมีหรือไม่)

หากท่านไม่ทราบสถานะว่าเป็นสามัญสมาชิกแล็วหรือไม่

ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่
http://www.triamudom-alumni.com/member/student

(ผู้ที่เป็นสามัญสมาชิกแล้วจะมีข้อความในวงเล็บข้างชื่อท่าน)

สามารถสมัครสามัญสมาชิก ได้ที่

QR code หรือแบบฟอร์มที่แนบมา

สิทธิประโยชน์ ต่างๆสามารถอ่านได้ในระเบียบข้อบังคับสมาคม

บัญชีโอนเงิน สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ธนาคาร กรุงไทย สาขาสยามสแควร์ เลขบัญชี052-1-27283-1

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ สนตอ.โทร 02-252-2325 หรือ 085-326-6996

***รายได้ในการจัดจำหน่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ สนตอ., กองทุนนักเรียนเก่าฯ, ชมรมอาจารย์เก่าฯ, และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา