ประกาศผลการออกแบบประกวดตราสัญญลักษณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๔ ปี

      10 ตุลาคม 2564 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ (logo) 84 ปีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ที่มาของตราสัญญลักษณ์