ขอแสดงความยินดีกับ คุณบุญชัย โชควัฒนา ต.อ.๒๘

ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒