ขอแสดงความยินดี กับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เตรียมอุดม รุ่น 36 ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้

ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563