นายนรชิต สิงหเสนี (ตอ.รุ่น 34) : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

พ.ศ. 2532 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี (พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา)
พ.ศ. 2533 ที่ปรึกษา คณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
พ.ศ. 2534 อัครราชทูตที่ปรึกษา คณะทูตถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
พ.ศ. 2537 ผู้อำนวยการกอง กองแปซิฟิกใต้ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
ผู้อำนวยการกอง กองเอเชียตะวันออก 1 กรมเอเชียตะวันออก
พ.ศ. 2538 รองอธิบดี กรมเอเชียตะวันออก
พ.ศ. 2539 รองอธิบดี กรมองค์การระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2540-2543 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี ( ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ )
พ.ศ. 2543 เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง
พ.ศ. 2545 เอกอัครราชทูตประจำนิวซีแลนด์ ตองกา และซามัว
พ.ศ. 2550 รองปลัดกระทรวง ด้านงานทวิภาคี
พ.ศ. 2551 รองปลัดกระทรวง ด้านงานพหุภาคี
พ.ศ. 2552 เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
1 ก.พ. 2558 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ