สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ธีรพล โตพันธานนท์

ที่ได้รับพิจารณาแต่งตั้ง เป็นอธิบดี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข