สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์(ต.อ.38) ที่ได้รับรางวัลนิสิตนิติศาสตร์เก่าดีเด่น จากสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559