สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับนาวาอากาศเอกอัมรินทร์ ตรีเพชร (ต.อ.รุ่น38) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น พลอากาศตรี ดำรงตำแหน่งรองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองทัพอากาศ