สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) ขอแสดงความยินดีแก่ นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล ตอ.39 เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนสง จำกัด (บขส.)