ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย เตรียมอุดมรุ่น 40


สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอแสดงความยินดีกับ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ต.อ.รุ่น 40 ที่ได้รับพิจารณาแต่งตั้ง เป็น
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข