กตัญญูของศิษย์…..
…..เตรียมอุดม รุ่น 45
โดย ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ ประธานรุ่น 45
นำเพื่อนๆ รวมกันมอบเงินจำนวน 320,945.- บาท
ให้กับกองทุนสวัสดิการอาจารย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เพื่อใช้จ่ายเป็นสวัสดิการดูแลท่านอาจารย์ของพวกเรา