พิธีมอบโล่เกียรติยศ แก่ผู้ให้การสนับสนุน

กิจกรรม 82ปีเตรียมอุดม คืนสู่เหย้า…เพราะเราคิดถึง 

ในวันที่ 15 ก.พ. 63 ซึ่งมี่รายชื่อผู้รับโล่เกียรติยศดังนี้ ผู้ให้การสนับสนุน

 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 2. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 3. นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 4. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 5. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท กัลฟ์ เอนเนอร์จี ดีเนวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา

 1. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
 2. นายปริญญา ยมะสมิด ผู้ว่าการการประปานครหลวง
 3. นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง
 4. นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)
 5. นายสราวุฒิ อยู่วิทยา บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด (TCP)
 6. ผศ.ชญณา ศิริภิรมย์ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
 7. คุณชลธิดา โพธิสมภรณ์