26 กรกฎาคม 2565

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์

สนตอ. ขอแสดงความยินดีแก่ คุณเกรียงยศ สุดลาภา นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 44 หลังที่ประชุมมีมติรับรองการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระ 2565-2566

และ ขอขอบคุณ คุณธีรชัย  ศุภพันธุ์ภิญโญ
นายกสมาคมฯ วาระ 2564-2565 นักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 43 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ