สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.)
ขอเชิญนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๕ ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัลมูลค่า รวมกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทั้งนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า ไม่จำกัดอายุ โดยส่งผลงานประกวดเป็นรายบุคคล

หลักเกณฑ์การประกวด
• ตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมใดก็ได้ แต่ต้องแปลงไฟล์เป็น JPG, PNG และ AI เพื่อส่งผลงาน
• การส่งผลงานต้องมีรายละเอียด ดังนี้
o ที่มาของความคิด แรงบันดาลใจ และความหมายของผลงานโดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร ความเชื่อมโยง เป็นต้น โดยมีความยาว ไม่เกิน ๒๕ บรรทัด
o ตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)
o การตั้งชื่อไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้ตั้งตามวันเดือนปีที่ส่งผลงาน ตามด้วยอักษรย่อ สามตัวของชื่อและนามสกุล ตัวอย่าง เช่น นายเตรียมอุดม รักดี ได้ส่งผลงานเมื่อ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ต้องตั้งชื่อไฟล์ผลงานว่า “190965 TRD” (มาจาก ว/ด/ป ที่ส่ง ผลงานตามด้วยอักษรย่อ ๓ ตัวของ ชื่อและนามสกุล ซึ่งในที่นี้ TRD ย่อมาจาก TRIAMUDOM RAKDEE) มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
o ส่งผลงานในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถแก้ไขได้ตามมาตรฐานของโปรแกรมและไฟล์ภาพ JPEG, PNG และ AI ขนาดความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI พร้อมระบุ Code สี
o แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
o กำหนดส่งผลงานระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ น.
ที่อีเมล์ : tu85years@gmail.com
o ประกาศผลภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทาง Facebook และเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ www.triamudom-alumni.com

แนวทางการออกแบบ
• ความหมายของเตรียมอุดมศึกษา ๘๕ ปี
• สอดคล้องกับแนวเป้าหมายของการจัดงานปีนี้ คือ
RECONNECT – RE-ENERGIZE – REUNITE สานสัมพันธ์ สานพลัง สายสายใย

เกณฑ์การตัดสิน
• สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเตรียมอุดมในช่วง ๘๕ ปีที่ผ่านมา
• สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล
• มีความคิดสร้างสรรค์
• มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ
• มีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน

รางวัลการประกวด
• รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณจาก สนตอ.
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณจาก สนตอ.
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท และใบประกาศเกียรติคุณจาก สนตอ.
• รางวัลชมเชย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก สนตอ.

เงื่อนไขการประกวด
• ผู้เข้าประกวดส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนแบบ
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
หากมีการกล่าวอ้างว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้นละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ส่งผลงาน
เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากพบความผิดภายหลังจากที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นโมฆะและต้องส่งรางวัลคืนทั้งหมด เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์
ในลำดับถัดไป
• ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สนตอ.ตลอดไป เจ้าของผลงานจึงไม่สามารถเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์และอ้างสิทธิ์ใด ๆ ในตราสัญลักษณ์นั้นได้ และ สนตอ. สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม อาทิ Backdrop / Banner และ สื่อต่าง ๆ ในงานคืนสู่เหย้า ๘๕ ปี เตรียมอุดม งานกอล์ฟการกุศล งานเดินวิ่ง เช่น กระเป๋าผ้า/หน้ากากอนามัย/สมุดโน้ต/เสื้อ/หมวก/ร่ม เป็นต้น และ สนตอ.มีสิทธิปรับแก้ไขผลงานตามที่เห็นควรเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ต่อไป
• ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ อันดับ ๑ และ ๒ ต่อสาธารณะ ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด
• นักเรียนเก่ารุ่น ๔๔ และ คณะกรรมการ สนตอ. ไม่มีสิทธิส่งผลงานประกวด เนื่องจากมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน
• คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล: tu85years@gmail.com