วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นาย เกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาฯ ได้นำคณะกรรมการสมาคมฯเข้าพบ ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ( ต.อ.42 ) ปลัดกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เพื่อแนะนำกิจกรรมของสมาคมฯ และหารือประเด็นความร่วมมือระหว่าง สนตอ. และกระทรวงอุดมศึกษาฯ

ศ.นพ. สิริฤกษ์ได้ชี้ให้เห็นความแตกต่างของยุคสมัยที่ปัจจุบันมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มุ่งเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นมีสัดส่วนของโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับสูงมากกว่าอดีต และมีสาขาวิชาต่างๆเพิ่มเติมให้เลือกศึกษาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการจัดตั้งธนาคารหน่วยกิต (Credit bank ) ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาในวิชาที่ตนมีความสนใจและเก็บสะสมหน่วยกิตได้แม้ว่ายังไม่ได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็ตาม อีกทั้งนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างสถาบันยังสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาต่างๆข้ามสถาบันได้อีกด้วยซึ่งนับเป็นการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษายิ่งขึ้นกว่า เดิมโดย นาย เกรียงยศ ได้กล่าวเสริมถึงความเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาในปัจจุบันว่านักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วสามารถเลือกอาชีพที่มีความหลากหลายและแตกต่างจากอดีตเป็นอย่างมาก มีอาชีพที่แปลกใหม่เพิ่มขึ้นในตลาดแรงงาน และนักศึกษาจะให้ความสนใจในอาชีพใหม่เหล่านี้อย่างมากโดยเน้นย้ำให้กระทรวง อว. ร่วมจัดกิจกรรมเสริมแนวทางการศึกษาและอาชีพเหล่านี้ให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่นปัจจุบันที่นับว่าเป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการในระดับชั้นนำของประเทศอีกด้วย

การประชุมหารือในครั้งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวของความร่วมมือระหว่าง สนตอ. และกระทรวงอุดมศึกษาฯ ในการพัฒนาโครงการความรู้ด้านวิชาการของ สนตอ. เพื่อนำกิจกรรมเสริมการศึกษาพัฒนาศิษย์ปัจจุบันของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศไทยเช่นเดียวกับศิษย์เก่าทุกรุ่นที่ผ่านมา เป็นอย่างดียิ่ง