ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี3มอบเครื่องเครื่อง UVC จำนวน30 เครื่องผ่านทาง สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

น.พ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รับเครื่อง UVC จำนวน30 เครื่อง จาก คุณเจิมใจ พรพิบูลย์

ประธานโครงการเด็กเตรียมเด็กดี3คุณพัชราภรณ์ สันติเสวี ประธานฝ่ายหารายได้ สนตอ. ผู้ประสานติดต่อสั่งซื้อเครื่องดังกล่าวโดยทาง น.พ.สุวิทย์

กล่าวขอบคุณและ จะแจกจ่ายลง ทุก รพ.ขนาดกลาง-ใหญ่ รพ.ละ 2 เครื่องรพ.เล็ก รพ.ละ 1 เครื่อง ต่อไป