เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 สนตอ.และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภายใต้โครงการ Triam Grow จัด Skill up workshop ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Innovation in Action” (การสร้างนวัตกรรม) นักเรียนชั้นม.4 และ ม.5 เข้าร่วมกิจกรรม 26 คน นักเรียนได้เรียนรู้ innovation รูปแบบใหม่ๆ ลองใช้ ChatGPT และทำกิจกรรมกลุ่ม เสนอไอเดีย แผนธุรกิจ และทำ pitching session และได้รับ comment / ข้อแนะนำจากวิทยากร จบกิจกรรมได้แนวคิดและทดลองประสบการณ์จริง ในการสร้างนวัตกรรม

ขอขอบคุณปตท.และน้ำดื่มสิงห์สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้
#SkillUp #TriamGrow #CUPSAA #สนตอ